gemeente Steenbergen | Eenmalige Energietoeslag 2023

Artikel Eenmalige Energietoeslag 2023

Ik vind het lastig om mijn energierekening te betalen.

Net als in 2022 kunt u in 2023 een Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen aanvragen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen).

Voor wie?

Lees vóór u een aanvraag doet eerst onderstaande informatie.
U weet dan of u mogelijk in aanmerking komt en welke groepen inwoners de toeslag automatisch krijgen. Denkt u wel recht te hebben op de energietoeslag 2023 en krijgt u deze niet automatisch? Ga dan naar Digitale aanvraag Energietoeslag 2023 Hier komt u via DigiD bij het digitaal aanvraagformulier. 2. De aanvraag energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot 1 april 2024

Uw netto-inkomen bepaalt of u energietoeslag u krijgt.
De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom keren de energietoeslag van € 1.300,00 euro uit via de ISD Brabantse Wal (ISD-BW) aan de inwoners met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum.

Hieronder vindt u een overzicht van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300,- in aanmerking te komen.

Inkomenstabel 120% wettelijk minimum loon (zonder vakantietoeslag)

Inkomenstabel
LeefvormMaximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.981,34
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70

De volgende groepen inwoners ontvangen de toeslag automatisch (dus zonder aanvraag):

  • U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ(Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
  • U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen);
  • U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
  • Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

De ISD-BW heeft inmiddels aan een grote groep inwoners de energietoeslag automatisch uitbetaald. Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking zullen hierover een brief krijgen.

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD BW op telefoonnummer 14 0164.